نویسنده = یوسف براری چناری
مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 81-100

10.22034/law.2019.239651

محمود جعفری چالشتری؛ یوسف براری چناری؛ مجتبی جهانیان


تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»

دوره 1، شماره 1، دی 1397، صفحه 312-338

10.22034/law.2018.239494

عباس قاسمی حامد؛ یوسف براری چناری؛ شهرزاد حدادی