نویسنده = ���������������� ������������ ����������