نویسنده = ������������ ��������������
از شاخه‌های قدیم تا شاخه‌های عظیم در دانش حقوق (سرمقاله)

دوره 3، شماره 8، مهر 1399، صفحه 7-14

10.22034/law.2020.243196

سیدحسین صفایی؛ محمد درویش زاده


ضرورت سازماندهی چالش‌های حقوقی در پساکرونا (سرمقاله)

دوره 3، شماره 6، فروردین 1399، صفحه 7-9

10.22034/law.2020.243197

سیدحسین صفایی؛ محمد درویش زاده