نویسنده = ���������� ������������ �������� ����������
امکان سنجی نظارت و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری بر شوراهای محلی

دوره 2، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 328-345

10.22034/law.2019.239515

عبدالرضا برزگر؛ مژده سادات مولای زاهدی؛ محمد اکبری