نویسنده = سینا واحد‌زاده
بررسی کتاب «اصول فلسفی حقوق» نوشته استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 297-313

10.22034/law.2019.239538

فهیمه ملک زاده؛ سینا واحد‌زاده