نویسنده = محمد درویش‌زاده
سرمقاله: آوار «تعارض منافع» بر سر مردم رنج دیده آبادان

دوره 5، شماره 14، خرداد 1401، صفحه 7-15

10.22034/law.2022.252787

سیدمصطفی محقق داماد؛ محمد درویش‌زاده


تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 208-235

10.22034/law.2019.239620

محمد درویش‌زاده؛ رقیه فراهانی