نویسنده = مجتبی جهانیان
مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 81-100

10.22034/law.2019.239651

محمود جعفری چالشتری؛ یوسف براری چناری؛ مجتبی جهانیان