نویسنده = ���������������� ��������
ماهیت مهایات با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 5، دی 1398، صفحه 58-70

10.22034/law.2019.239833

محسن افتخاری؛ معصومه وزیری هامانه (یگانه)