نویسنده = ���������������� ������ ��������
نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها

دوره 3، شماره 9، دی 1399، صفحه 46-73

10.22034/law.2021.520875.1017

علی اکبر فرحزادی؛ جواد شمسی