نویسنده = ���������� ������������
ایجاد دادگاه تجاری در راستای اصل سرعت در آیین دادرسی

دوره 5، شماره 14، خرداد 1401، صفحه 160-184

10.22034/law.2022.547910.1137

همایون مافی؛ رحمان افشار ونگینی