نویسنده = سحر کریمی
پیش فروش ساختمان به مثابه بیع مال معین اعتباری

دوره 5، شماره 14، خرداد 1401، صفحه 78-104

10.22034/law.2022.535786.1101

اردشیر داسمه؛ حسین داودی بیرق؛ سحر کریمی