کلیدواژه‌ها = ادله اثبات جرم
موردپژوهی مجازات اعدام برای شرب خمر در مرتبه ششم

دوره 5، شماره 16، آذر 1401، صفحه 171-197

10.22034/law.2022.1974425.1201

سید منصور میر سعیدی؛ محمد جواد درویش زاده