کلیدواژه‌ها = متعهد
توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع

دوره 5، شماره 14، خرداد 1401، صفحه 56-76

10.22034/law.2022.545638.1134

عبدالعظیم خروشی؛ علی اکبر حکم آبادی