کلیدواژه‌ها = کشورهای در حال توسعه
مزایا و آثار حقوقی الحاق ایران به معاهده برن و پیوست آن مصوب 1971 پاریس

دوره 2، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 364-388

10.22034/law.2019.239548

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ مهدی آنی