نویسنده = محمد راسخ
حق جزء مؤلف عدالت.

دوره 3، شماره 6، فروردین 1399، صفحه 77-100

10.22034/law.2021.525140.1048

محمد راسخ