لیست کلی داوران

نام نام خانوادگی تحصیلات گرایش سمت / سازمان
محمد حسن احمد پور دکتری مدیریت و حقوق بین الملل استادیار دانشگاه آزاد اسلامی و معاون امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی 
رسول  احمد زاده دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی مدرس دانشگاه تربیت مدرس 
منصور  احمد نژاد دکتری حقوق بین الملل  استادیار دانشگاه صنعت نفت
محمدعلی اردبیلی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
بهشید ارفع نیا دکتری حقوق بین الملل خصوصی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه
ربیعا اسکینی دکتری حقوق خصوصی استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
علی اسلامی پناه دکتری  حقوق خصوصی   استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه  تهران
مصطفی السان دکتری  حقوق خصوصی   دانشیار دانشکده حقوق و وکیل پایه یک دادگستری
محمدمهدی الشریف دکتری  حقوق خصوصی  عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان و وکیل پایه یک دادگستری
نجاد علی الماسی دکتری  حقوق خصوصی  استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
اسدالله امامی دکتری حقوق خصوصی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
مسعود امانی دکتری  حقوق خصوصی  استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
جلیل امیدی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشکده الهیات و معارف دانشگاه تهران
محمد رضا امیر محمدی دکتری  حقوق خصوصی  عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی انصاری دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
سیدمحمد آذین دکتری  حقوق خصوصی  دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمد آشوری دکتر ی حقوق جزا و جرم شناسی استاد گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمدعلی بابایی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی
حسن بادینی دکتر ی حقوق خصوصی  دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
علیرضا باریکلو دکتری حقوق خصوصی استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
تهمورث بشیریه دکتری  حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
رسول بهرامپوری دکتری حقوق خصوصی وکیل پایه یک دادگستری
حمید بهرامی احمدی دکتری حقوق خصوصی و اسلامی  عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی و حقوق دانشگاه ولی عصر رفسنجان
 حمیدرضا بهروزی زاد حوزوی حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی مؤسسه آموزش عالی مازیار
محمد باقر پارساپور دکتری حقوق خصوصی  دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا پاسبان دکتری حقوق خصوصی  دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
امیرهوشنگ پوربابایی دکتری   وکیل پایه یک دادگستری
حبیب الله پورصادقی دکتری حقوق خصوصی  سرپرست امور دعاوی و قراردادها
عباس تدین دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
عبدالعلی توجهی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی رئیس دانشکده علوم انسانی و عضو شورای سیاست گذاری دانشیار دانشگاه شاهد
محمدسجاد توسلی دکتری حقوق تجاری اقتصادی بین الملل وکیل پایه یک دادگستری
امید توکلی کیا  کارشناسی ارشد  معارف اسلامی و حقوق خصوصی  پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران
مجتبی جانی پور دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه گیلان
محمدجواد جاوید دکتری حقوق عمومی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
فیض الله جعفری دکتری حقوق تجارت بین الملل  عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا 
فریدون جعفری دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی عضو هیأت علمی گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه بوعلی سینا
حسن جعفری تبار دکتری حقوق خصوصی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رسول جعفریان حوزوی فقه و اصول و تاریخ استاد دانشگاه تهران
محمدهادی جواهرکلام دکتری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
حسین جواهری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی وکیل پایه یک دادگستری
احمد حاجی ده آبادی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران
محمدجعفر حبیب زاده دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی استاد دانشگاه تربیت مدرس
مجید حسین زاده دکتری حقوق مالکیت فکری دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
علی عباس حیاتی دکتری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق دانشگاه رازی
رضا خودکار دکتری حقوق خصوصی استادیار  دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
سید مهدی دادمرزی دکتری حقوق خصوصی عضو هیأت علمی دانشگاه قم
عباسعلی دارویی دکتری حقوق خصوصی عضو هیأت مدیره دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
حمید رضا  دانش ناری دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی مدرس دانشکده حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی 
هما داودی  دکتری حقوق جزا و جرمشناسی  مشاور معاون حقوقی در امر اصلاح و توسعه نظام حقوقی از منظر حقوق کیفری 
حسین داودی بیرق دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
محمد درویش زاده کاخکی حوزوی حقوق خصوصی و فقه رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران - قاضی پیشین دیوان عالی کشور
عبدالرسول دیانی دکتری حقوق خصوصی مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری
محمد راسخ دکتری حقوق و فلسفه استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
عبدالله  رجبی دکتری حقوق خصوصی  استاد یار دانشگاه تهران ( پردیس فارابی) 
حامد رحمانیان دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی قاضی دادگستری 
حبیب الله رحیمی دکتری حقوق خصوصی دانشیارگروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
هادی رستمی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
ولی رستمی دکتری حقوق عمومی استاد دانشگاه تهران
مهدی رشوند دکتری حقوق خصوصی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری
احمد رفیعی دکتری حقوق عمومی مدیر کل اداره حقوقی قوه قضائیه
ابراهیم رهبری دکتری حقوق مالکیت فکری عضو هیآت علمی دانشگاه شهید بهشتی
محمد روشن دکتری حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
ستار زرکلام دکتری حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق دانشگاه شاهد و وکیل پایه یک دادگستری
سیدقاسم زمانی دکتری حقوق عمومی و بین الملل استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
علی ساعتچی دکتری حقوق خصوصی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسین ساکت کارشناسی ارشد  حقوق و اسلام شناسی مستشار پیشین دیوان عالی کشور و عضو هیات رئیسه هیات امناءانجمن حقوق شناسی
مهدی سخنور دکتری حقوق خصوصی وکیل پایه یک دادگستری
زهرا شاکری دکتری حقوق خصوصی استادیار دانشگاه تهران
ابوالحسن شاکری دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استاد تمام و عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران
محمدجواد شریعت باقری دکتری   حقوق بین الملل استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
صادق شریعتی نسب دکتری حقوق خانواده پژوهشگر پژوهشگاه رویان؛ گروه حقوق و اخلاق پزشکی
رضا شکوهی زاده دکتری حقوق خصوصی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 
عباس شیخ الاسلامی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری خراسان رضو ی
محسن صادقی دکتری حقوق خصوصی  دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمود صادقی دکتری حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسن صادقی مقدم دکتری حقوق خصوصی استاد دانشگاه تهران 
امیر صادقی نشاط دکتری حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق و  علوم سیاسی دانشگاه تهران
سعید صالح احمدی کارشناس ارشد  حقوق خصوصی کارشناس ارشد حقوق خصوصی
جواد صالحی دکتری حقوق بین الملل کیفری  دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور
سیدحسین صفایی دکتری حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران و سردبیر فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی
محسن صفری دکتری حقوق خصوصی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم اسیاسی دانشگاه تهران
محمدرضا ضیایی بیگدلی دکتری حقوق بین الملل استاد دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی
جواد طهماسبی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی  استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
محمد عابدی حوزوی حقوق خصوصی و فقه مدیر گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمود عباسی دکتری حقوق پزشکی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
بیژن عباسی دکتری حقوق عمومی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
ابراهیم عبدی پور فرد دکتری حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه دولتی قم
محمود عرفانی دکتری حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
حسن علیپور دکتری حقوق خصوصی قائم مقام معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
محسن علیجانی دکتری حقوق خصوصی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
حمیدرضا علیخانی دکتری حقوق بین الملل استاد مدعو دانشگاه آزاد  واحد علوم تحقیقات
محمد عیسایی تفرشی دکتری حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی غلامپور دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانش آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
حسین فخر بناب دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه تبریز در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
غلام نبی فیضی چکاپ دکتری حقوق خصوصی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
عباس قاسمی حامد دکتری حقوق استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
مجید قربانی لاچوانی دکتری حقوق خصوصی استادیار و مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
جواد کاشانی دکتری حقوق بین الملل دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
غلامرضا کامیار دکتری حقوق خصوصی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
کوروش کاویانی دکتری حقوق خصوصی دانشیار  حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی
عباس کریمی دکتری حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران
محسن  کهندانی  دکتری حقوق جزا و جرم شناسی قاضی دادگستری 
ایرج گلدوزیان دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استاد(بازنشسته)دانشکده حقوق و علوم سیاسی
اسدالله لطفی دکتری فقه و حقوق دانشیار بازنشسته
رقیه ماستری فراهانی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی عضو هیات امنای پژوهشکده حقوق فرو قانون ایران 
همایون مافی دکتری حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
حسن محسنی دکتری آیین دادرسی مدنی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
سعید محسنی دکتری حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد 
سیدمصطفی محقق داماد دکتری حقوق بین الملل عمومى استاد دانشگاه  شهید بهشتی
اصغر  محمودی  دکتری حقوق خصوصی استادیار دانشگاه پیام نور قم
علیرضا مسعودی دکتری حقوق تجارت عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی - دانشگاه آزاد اسلامی - ,واحد تهران شمال
نسرین مصفا دکتری علوم سیاسی رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
مصطفی مظفری دکتری حقوق خصوصی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و  وکیل پایه یک دادگستری
فهیمه ملک زاده دکتری حقوق خصوصی استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد تهران شمال 
ناصرعلی منصوریان دکتری حقوق عمومی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علّامه طباطبائی
علی اصغر مهابادی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی
علی مهاجری دکتری حقوق خصوصی وکیل پایه یک دادگستری
حسین مهرپور محمدآبادی دکتری حقوق خصوصی استاد دانشگاه شهید بهشتی
محمد مولودی دکتری حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه ابوعلی سینای همدان 
حسنعلی مؤذن زادگان دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
سپیده میر مجیدی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی
سید حسن میرحسینی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی مشاور وزیر و دبیر شورای سیاستگذاری و هماهنگی حقوق مالکیت معنوی
غلامعلی میرزایی منفرد دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه قم
عباس میرشکاری دکتری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
حسین میرمحمد صادقی دکتری حقوق قراردادها رییس موسسه آموزشی، پژوهشی و دانشگاه علمی کاربردی اتاق بازرگانی ایران
حسین ناظریان دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی استاد موسسه آموزش عالی آزاد مهرپویان
جعفر نظام الملکی دکتری حقوق خصوصی مدرس و استادیار دانشگاه  شاهد و وکیل پایه یک دادگستری
رحیم نوبهار دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
سیدفاضل نوری دکتری حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیات امنای پژوهشکده حقوق و قانون ایران
مهدی هداوند دکتری حقوق عمومی استادیار دانشکده حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
محمدرضا ویژه دکتری حقوق عمومی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
علیرضا یزدانیان دکتری حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
احمد  یوسفی صادقلو دکتری حقوق خصوصی استادیاردانشگاه علوم و تحقیقات
سید علیرضا  میر کمالی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 
شهرام  ابراهیمی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشیارگروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز
حسن  وکیلیان دکتری حقوق عمومی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی  ولد خانی  دکتری حقوق عمومی دانشجوی دکترای دانشگاه علامه طباطبایی
احمد  کتابی رودی دکتری حقوق عمومی دکترای حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی و مدرس دانشگاه 
جعفر نظام الملکی دکتری حقوق مالکیت فکری استادیار دانشگاه شاهد و وکیل پایه یک دادگستری
مراد  عباسی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استادیار، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین
عابدین  صفرى کاکرودى دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشیارمدیریت راهبردى،دانشکده فرماندهى وستاد،دانشگاه علوم انتظامى امین
سیدمحمد  قاری سیدفاطمی  دکتری حقوق بشر تطبیقی استاد دانشگاه شهید بهشتی
 علی‌محمد  فلاح‌زاده دکتری   استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 محمد علی بهمئی دکتری   عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رضا  موسی زاده دکتری حقوق عمومی استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
حیدر  حسن زاده دکتری حقوق خصوصی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
علی رضا محمدزاده وادقانی دکتری حقوق مالکیت فکری.  دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ( بازنشسته)
بهرام حسن زاده دکتری حقوق خصوصی رئیس اداره تعیین نام اشخاص حقوقی و ثبت تجارتی،دانشگاه عدالت تهران 
هژیر   تک دکتری حقوق خصوصی وکیل دادگستری