لیست داوران سال 1402

عنوان نام نام خانوادگی سال تحصیلات گرایش سمت / سازمان
آقای امید توکلی کیا 1402  کارشناسی ارشد  معارف اسلامی و حقوق خصوصی  پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران
آقای عباس میرشکاری 1402 دکتری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای عباس شیخ الاسلامی 1402 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری خراسان رضو ی
آقای سیدفاضل نوری 1402 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیات امنای پژوهشکده حقوق و قانون ایران
آقای محمدهادی جواهرکلام 1402 دکتری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای محمدعلی اردبیلی 1402 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
آقای حسن محسنی 1402 دکتری آیین دادرسی مدنی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای محمدجواد جاوید 1402 دکتری حقوق عمومی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای محمد راسخ 1402 دکتری حقوق و فلسفه استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
آقای محمدرضا ویژه 1402 دکتری حقوق عمومی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای محمد درویش زاده کاخکی 1402 حوزوی حقوق خصوصی و فقه رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران - قاضی پیشین دیوان عالی کشور
آقای محمدجواد شریعت باقری 1402 دکتری   حقوق بین الملل استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
آقای علی خالقی 1402 دکتری آیین دادرسی کیفری دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای  علی حسین نجفی ابرندآبادی 1402 دکتری آیین دادرسی کیفری استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
آقای نسرین طباطبائی حصاری 1402 دکتری حقوق خصوصی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
آقای  بهزاد رضوی فرد 1402 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای  محمدمهدی انجم شعاع 1402 دکتری   مشاور وزیر دادگستری
آقای ولی رستمی 1402 دکتری حقوق عمومی استاد دانشگاه تهران
آقای حسین جواهری 1402 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی وکیل پایه یک دادگستری
آقای علی انصاری 1402 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
آقای محمد حسین ساکت 1402 کارشناسی ارشد  حقوق و اسلامشناسی مستشار پیشین دیوان عالی کشور و عضو هیات رئیسه هیات امناءانجمن حقوق شناسی
آقای جواد طهماسبی 1402 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی  استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
آقای محمد عیسایی تفرشی 1402 دکتری حقوق مسئولیت مدنی استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
آقای حمید گوینده 1402 دکتری   عضو هیت علمی پژهشگاه دانشنامه های حقوقی علامه
آقای عبدالعلی توجهی 1402 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی رئیس دانشکده علوم انسانی و عضو شورای سیاست گذاری دانشیار دانشگاه شاهد
آقای مریم السادات محقق  1402 دکتری   استادیار دانشگاه امام صادق ع پردیس خواهران
آقای سید محمدمهدی غمامی 1402 دکتری   عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
آقای سیداحمد حبیب نژاد 1402 دکتری   عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل پردیس فارابی دانشگاه تهران