لیست داوران سال 1398

عنوان نام نام خانوادگی سال تحصیلات گرایش سمت / سازمان
خانم بهشید ارفع نیا 1398 دکتری حقوق بین الملل خصوصی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه
آقای ربیعا اسکینی 1398 دکتری حقوق خصوصی استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
آقای علی اسلامی پناه 1398 دکتری  حقوق خصوصی   استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه  تهران
آقای محمدمهدی الشریف 1398 دکتری  حقوق خصوصی  عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان و وکیل پایه یک دادگستری
آقای نجاد علی الماسی 1398 دکتری  حقوق خصوصی  استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای مسعود امانی 1398 دکتری  حقوق خصوصی  استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
آقای محمد رضا امیر محمدی 1398 دکتری  حقوق خصوصی  عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
آقای محمد آشوری 1398 دکتر ی حقوق جزا و جرم شناسی استاد گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
آقای حسن بادینی 1398 دکتر ی حقوق خصوصی  دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
آقای علیرضا باریکلو 1398 دکتری حقوق خصوصی استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
آقای تهمورث بشیریه 1398 دکتری  حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای حمید بهرامی احمدی 1398 دکتری حقوق خصوصی و اسلامی  عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی و حقوق دانشگاه ولی عصر رفسنجان
آقای محمد باقر پارساپور 1398 دکتری حقوق خصوصی  دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
آقای محمدرضا پاسبان 1398 دکتری حقوق خصوصی  دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای عبدالعلی توجهی 1398 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی رئیس دانشکده علوم انسانی و عضو شورای سیاست گذاری دانشیار دانشگاه شاهد
آقای حسن جعفری تبار 1398 دکتری حقوق خصوصی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای رسول جعفریان 1398 حوزوی فقه و اصول و تاریخ استاد دانشگاه تهران
آقای سید مهدی دادمرزی 1398 دکتری حقوق خصوصی عضو هیأت علمی دانشگاه قم
خانم هما داودی  1398 دکتری حقوق جزا و جرمشناسی  مشاور معاون حقوقی در امر اصلاح و توسعه نظام حقوقی از منظر حقوق کیفری 
آقای محمد راسخ 1398 دکتری حقوق و فلسفه استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
آقای مهدی رشوند 1398 دکتری حقوق خصوصی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری
آقای ستار زرکلام 1398 دکتری حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق دانشگاه شاهد و وکیل پایه یک دادگستری
آقای محمد حسین ساکت 1398 کارشناسی ارشد  حقوق و اسلام شناسی مستشار پیشین دیوان عالی کشور و عضو هیات رئیسه هیات امناءانجمن حقوق شناسی
خانم  زهرا شاکری 1398 دکتری حقوق خصوصی استادیار دانشگاه تهران
آقای محمدجواد شریعت باقری 1398 دکتری   حقوق بین الملل استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
آقای امیر صادقی نشاط 1398 دکتری حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق و  علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای محسن صفری 1398 دکتری حقوق خصوصی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم اسیاسی دانشگاه تهران
آقای محمدرضا ضیایی بیگدلی 1398 دکتری حقوق بین الملل استاد دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی
آقای جواد طهماسبی 1398 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی  استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
آقای محمود عباسی 1398 دکتری حقوق پزشکی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
آقای ابراهیم عبدی پور فرد 1398 دکتری حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه دولتی قم
آقای محمود عرفانی 1398 دکتری حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای محمد عیسایی تفرشی 1398 دکتری حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
آقای غلام نبی فیضی چکاپ 1398 دکتری حقوق خصوصی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای عباس قاسمی حامد 1398 دکتری حقوق استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
آقای جواد کاشانی 1398 دکتری حقوق بین الملل دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای کوروش کاویانی 1398 دکتری حقوق خصوصی دانشیار  حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای عباس کریمی 1398 دکتری حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران
آقای حسن محسنی 1398 دکتری آیین دادرسی مدنی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای سیدمصطفی محقق داماد 1398 دکتری حقوق بین الملل عمومى استاد دانشگاه  شهید بهشتی
آقای علیرضا مسعودی 1398 دکتری حقوق تجارت عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی - دانشگاه آزاد اسلامی - ,واحد تهران شمال
خانم نسرین مصفا 1398 دکتری علوم سیاسی رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
خانم فهیمه ملک زاده 1398 دکتری حقوق خصوصی استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد تهران شمال 
آقای علی مهاجری 1398 دکتری حقوق خصوصی وکیل پایه یک دادگستری
آقای حسین مهرپور محمدآبادی 1398 دکتری حقوق خصوصی استاد دانشگاه شهید بهشتی
آقای سید حسن میرحسینی 1398 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی مشاور وزیر و دبیر شورای سیاستگذاری و هماهنگی حقوق مالکیت معنوی
آقای حسین میرمحمد صادقی 1398 دکتری حقوق قراردادها رییس موسسه آموزشی، پژوهشی و دانشگاه علمی کاربردی اتاق بازرگانی ایران
آقای رحیم نوبهار 1398 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
آقای مهدی هداوند 1398 دکتری حقوق عمومی استادیار دانشکده حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی