اهداف و چشم انداز

چشم انداز، اهداف و محورهای موضوعی نشریه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی

چشم انداز و افق آینده نشریه

  • ۱- موثر در ترویج و توسعه مرزهای دانش حقوق در سه ساحتِ بوم ِایران، کشورهای اسلامی و نظام‌های حقوقی معاصر .
  • ۲- الهام بخش در نظریه پردازی حقوقی و توسعه شاخه‌های نوپدید حقوق.
  • ۳ - موثر در اصلاح ،بازنگری و تطبیق قوانین و مقررات داخلی ایران با تکیه بر مطالعات تطبیقی.

اهداف نشریه:

  •  ۱ -توسعه و ترویج مرزهای دانش حقوق در سه ساحت بومِ ایرانی، کشورهای اسلامی و سایر کشورهای توسعه یافته.
  • ۲- افزایش سطح تبادل تجربیات ِتقنینی، رویه قضایی و آموزش و پژوهش حقوق میان حقوق داخلی ایران با کشورهای اسلامی و نظام‌های حقوقیِ زنده، پویا و پیشرو
  • ۳- اشاعه و ترویج  منابع، رشته‌ها و محتوای حقوقی نظام‌های حقوقی پیشرفته،
  • ۴ -  برجسته سازیِ نقاط ضعف و قوت حقوق داخلی ایران در مقایسه بانظام‌های حقوقی کشورهای اسلامی و نیز کشورهای توسعه یافته 

محورهای موضوعی

دامنه موضوعی مقالاتی که پذیرش می‌شوند از دوجهت محدود میشوند، اول اینکه موضوعاً "وصف حقوقی" داشته باشند و دوم اینکه دارای "وصف مطالعه تطبیقی" باشند. همچنین دامنه موضوعی مقالات  از دو جهت نیز فراگیر است. اول اینکه شامل محتوای دانش حقوق ،تجربیاتِ عملیِ حقوقی (تقنین و رویه قضایی) ونیز  نهادها ،سازمانها و نظام‌های حقوقی می‌شود  و دوم اینکه از نظر جغرافیایی نیز  شامل بومِ ایران، کشورهای اسلامی و کشورهای توسعه یافته  می‌شود.