اهداف و چشم انداز

اهداف، چشم انداز و محورهای موضوعی فصلنامه دانشنامه‌های حقوقی

 

1- اهداف

اهداف نشریه عبارت است از:

1-1- ارتقای سطح کیفی پژهش‌های حقوقی کشور

2-1- توسعه مرزهای دانش حقوق

3-1- افزایش پژوهش‌های میان رشته‌ای حقوقی

4-1- اشاعه اطلاعات و دانش تخصصی حقوق

5-1- توسعه وجه کاربردی و اثربخشی پژوهش‌های حقوقی

6-1- توسعه ارتباط پژوهشی در شاخه‌های نوپدید حقوق

 

2- چشم انداز و افق آینده نشریه عبارتند از:

1-2- تأثیر در ارتقای کیفی پژوهش‌های حقوق

2-2- الهام بخش در توسعه مرزهای دانش حقوق

3-2- نوآوری از طریق کنشگری حقوقی برای حل مشکلات کشور در سطح ملی

4-2- تأثیر در حوزه نظریه پردازی حقوق

5-2- توسعه دهنده در شاخه‌های نوپدید دانش حقوق خصوصاً در حقوق داخلی

6-2- مرجعیت در اشاعه دانش تخصصی حقوق

7-2- مؤثر در اصلاح، بازنگری و تدوین قو انین و مقررات جاری کشور

3- محورهای موضوعی:

این محورها با تکیه بر تنوع در تخصص و دانش اعضای گروه دبیران نشریه شامل شاخه‌های موجود و نوپدید دانش حقوق بوده اما در هر شماره به صورت تخصصی به یکی از شاخه‌های موجود یا نوپدید دانش حقوق تمرکز خواهد کرد. نظیر:

1-3- حقوق مدنی

2-3- حقوق مسئولیت مدنی

3-3-حقوق مالکیت فکری

4-3- حقوق ثبت احوال

5-3- آیین دادرسی مدنی

6-3- حقوق ثبت اسناد و املاک

7-3-حقوق داوری

8-3- حقوق تجارت

9-3- مطالعات فقهی قوانین و کاربرد آن در قوانین

10-3- شاخه‌های نوپدید دانش حقوق

11-3- مطالعات آسیب شناسی قوانین

12-3- مطالعات آثار اجتماعی و اقتصادی قوانین

13-3- آیین دادرسی کیفری

14-3- حقوق جزای عمومی

15-3- حقوق جزای اختصاصی

تبصره: در تمامی رشته های مزبور مطالعه تطبیقی مربوط به آن رشته نیز موضوع پژوهش خواهد بود.