لیست داوران سال 1401

عنوان نام نام خانوادگی سال تحصیلات گرایش سمت / سازمان
آقای ولی  رستمی 1401 دکتری حقوق عمومی استاد دانشگاه تهران
آقای صادق  عبدی 1401 دکتری حقوق نفت و گاز مدیر دعاوی شرکت دانا انژی
آقای علی فتاحی زفرقندی 1401 دکتری حقوق عمومی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
آقای  مهراب داراب پور 1401 دکتری حقوق تجارت بین الملل  استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی
آقای  فیروز اصلانی 1401 دکتری حقوق عمومی دانشیاردانشکده حقوق دانشگاه تهران
خانم  مریم السادات محقق 1401 دکتری فقه و حقوق استادیار دانشگاه امام صادق ع پردیس خواهران
آقای  احمد  یوسفی صادقلو 1401 دکتری حقوق خصوصی استادیاردانشگاه علوم و تحقیقات
آقای  سید علیرضا  میر کمالی 1401 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 
آقای  شهرام  ابراهیمی 1401 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشیارگروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز
آقای  حسن  وکیلیان 1401 دکتری حقوق عمومی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
آقای  مهدی  ولد خانی  1401 دکتری حقوق عمومی دانشجوی دکترای دانشگاه علامه طباطبایی
آقای  احمد  کتابی رودی 1401 دکتری حقوق عمومی دکترای حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی و مدرس دانشگاه 
آقای  جعفر نظام الملکی 1401 دکتری حقوق مالکیت فکری استادیار دانشگاه شاهد و وکیل پایه یک دادگستری
آقای  مراد  عباسی 1401 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استادیار، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین
آقای  عابدین  صفرى کاکرودى 1401 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشیارمدیریت راهبردى،دانشکده فرماندهى وستاد،دانشگاه علوم انتظامى امین
آقای  سیدمحمد  قاری سیدفاطمی  1401 دکتری حقوق بشر تطبیقی استاد دانشگاه شهید بهشتی
آقای   علی‌محمد  فلاح‌زاده 1401 دکتری   استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای   محمد علی بهمئی 1401 دکتری   عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
آقای  رضا  موسی زاده 1401 دکتری حقوق عمومی استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای  حیدر  حسن زاده 1401 دکتری حقوق خصوصی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
آقای  علی رضا محمدزاده وادقانی 1401 دکتری حقوق مالکیت فکری.  دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ( بازنشسته)
آقای  بهرام حسن زاده 1401 دکتری حقوق خصوصی رئیس اداره تعیین نام اشخاص حقوقی و ثبت تجارتی،دانشگاه عدالت تهران 
آقای  هژیر   تک 1401 دکتری حقوق خصوصی وکیل دادگستری