لیست داوران سال 1399

عنوان نام نام خانوادگی سال  تحصیلات گرایش سمت / سازمان
آقای محمد حسن احمد پور 1399 دکتری مدیریت و حقوق بین الملل استادیار دانشگاه آزاد اسلامی و معاون امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی 
آقای رسول  احمد زاده 1399 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی مدرس دانشگاه تربیت مدرس 
آقای منصور  احمد نژاد 1399 دکتری حقوق بین الملل  استادیار دانشگاه صنعت نفت
آقای مصطفی السان 1399 دکتری  حقوق خصوصی   دانشیار دانشکده حقوق و وکیل پایه یک دادگستری
آقای جلیل امیدی 1399 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشکده الهیات و معارف دانشگاه تهران
آقای سیدمحمد آذین 1399 دکتری  حقوق خصوصی  دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای رسول بهرامپوری 1399 دکتری حقوق خصوصی وکیل پایه یک دادگستری
آقای  محمدسجاد توسلی 1399 دکتری حقوق تجاری اقتصادی بین الملل وکیل پایه یک دادگستری
آقای  محمدجواد جاوید 1399 دکتری حقوق عمومی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای فیض الله جعفری 1399 دکتری حقوق تجارت بین الملل  عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا 
آقای محمدهادی جواهرکلام 1399 دکتری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای  حسین جواهری 1399 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی وکیل پایه یک دادگستری
آقای  محمدجعفر حبیب زاده 1399 دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی استاد دانشگاه تربیت مدرس
آقای مجید حسین زاده 1399 دکتری حقوق مالکیت فکری دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای علی عباس حیاتی 1399 دکتری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق دانشگاه رازی
آقای عباسعلی دارویی 1399 دکتری حقوق خصوصی عضو هیأت مدیره دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
آقای حمید رضا  دانش ناری 1399 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی مدرس دانشکده حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی 
آقای محمد داودی گرمارودی 1399 حوزوی حقوق خصوصی و فقه رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران - قاضی پیشین دیوان عالی کشور
آقای محمد درویش زاده کاخکی 1399 حوزوی حقوق خصوصی و فقه رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران - قاضی پیشین دیوان عالی کشور
آقای عبدالله  رجبی 1399 دکتری حقوق خصوصی  استاد یار دانشگاه تهران ( پردیس فارابی) 
آقای هادی رستمی 1399 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
آقای مهدی رشوند 1399 دکتری حقوق خصوصی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری
آقای سیدقاسم زمانی 1399 دکتری حقوق عمومی و بین الملل استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای صادق شریعتی نسب 1399 دکتری حقوق خانواده پژوهشگر پژوهشگاه رویان؛ گروه حقوق و اخلاق پزشکی
آقای  رضا شکوهی زاده 1399 دکتری حقوق خصوصی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 
آقای محسن صادقی 1399 دکتری حقوق خصوصی  دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای محمود صادقی 1399 دکتری حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
آقای سعید صالح احمدی 1399 کارشناس ارشد  حقوق خصوصی کارشناس ارشد حقوق خصوصی
آقای سیدحسین صفایی 1399 دکتری حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران و سردبیر فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی
آقای حسن علیپور 1399 دکتری حقوق خصوصی قائم مقام معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
آقای  حمیدرضا علیخانی 1399 دکتری حقوق بین الملل استاد مدعو دانشگاه آزاد  واحد علوم تحقیقات
آقای  مهدی غلامپور 1399 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانش آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
آقای غلام نبی فیضی چکاپ 1399 دکتری حقوق خصوصی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای مجید قربانی لاچوانی 1399 دکتری حقوق خصوصی استادیار و مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
آقای محسن  کهندانی  1399 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی قاضی دادگستری 
خانم رقیه ماستری فراهانی 1399 دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی عضو هیات امنای پژوهشکده حقوق فرو قانون ایران 
آقای همایون مافی 1399 دکتری حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
آقای سیدمصطفی محقق داماد 1399 دکتری حقوق بین الملل عمومى استاد دانشگاه  شهید بهشتی
آقای اصغر  محمودی  1399 دکتری حقوق خصوصی استادیار دانشگاه پیام نور قم
آقای ناصرعلی منصوریان 1399 دکتری حقوق عمومی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علّامه طباطبائی
آقای علی اصغر مهابادی 1399 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی
آقای  محمد مولودی 1399 دکتری حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه ابوعلی سینای همدان 
خانم سپیده میر مجیدی 1399 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی
آقای حسین میرمحمد صادقی 1399 دکتری حقوق قراردادها رییس موسسه آموزشی، پژوهشی و دانشگاه علمی کاربردی اتاق بازرگانی ایران
آقای حسین ناظریان 1399 دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی استاد موسسه آموزش عالی آزاد مهرپویان
آقای سیدفاضل نوری 1399 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیات امنای پژوهشکده حقوق و قانون ایران