یادداشت دبیر علمی

سخن سردبیر

نویسنده

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

نقش ارزنده دکتر محمدجعفرجعفری لنگرودی در توسعه علمی و افق گشایی در دانش فقه و حقوق  معاصر بی‌بدیل و مثال زدنی است. وی متولد 1302 است. زندگی علمی را با تجربه زیست علمی در حوزه علمیه مشهد و نسل اول دانشگاه تهران آغاز کرد و تا کسب درجه اجتهاد در حوزه علمیه و کسب درجه دکتری در دانشگاه تهران ادامه داد. سپس با تجربه کار قضایی و ثبتی بر منظومه علمی و تجربی خود افزود و پس از آن کارهای سترگ پژوهشی و  آموزشی و بویژه آموزش در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را به انجام رساند و مقام ریاست آن دانشکده را نیز کسب کرد. پس از بازنشستگی نیز در انگلستان به پژوهش و تحقیق ادامه داد و در نهایت با پدید آوردن بیش از 80 اثر علمی در شاخه های مختلف علوم انسانی در توسعه علوم انسانی بالاخص فقه و حقوق مؤثر واقع شد. برای پاسداشت این مجاهدت­های علمی، همایشی با محوریت پژوهش و تحقیق در آثار، اندیشه‌ها و آرای ایشان به همت مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه و با مشارکت بیش از 30 انجمن علمی و دانشکده و پژوهشکده برگزار شد و مقالات متعددی به این همایش واصل گردید که با مشارکت 54 نفر از استادان برجسته فقه و حقوق و فلسفه اسلامی مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت و مقالات منتخب در ویژه نامۀ فصلنامه دانش‌نامه‌های حقوقی به چاپ رسید. علاوه بر آن مقالات مزبور پس از اخذ درجه علمی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نیز با کد 86000-98191 نمایه شد. مقالاتی که برای این شماره نشریه اختصاص یافته است از نظر موضوعی مربوط است به «حقوق عمومی، حقوق کیفری و فلسفه حقوق» عناوین این مقالات به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسندگان در ادامه ذکر می­شود. امید آنکه این پژوهش­ها در توسعه مرزهای دانش حقوق و تولید دانش بومی مؤثر باشد. بعون ا... تعالی

عنوان مقاله [English]

Scientific Secretary Notes

نویسنده [English]

  • seyed hosein safaey
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran

نقش ارزنده دکتر محمدجعفرجعفری لنگرودی در توسعه علمی و افق گشایی در دانش فقه و حقوق  معاصر بی‌بدیل و مثال زدنی است. وی متولد 1302 است. زندگی علمی را با تجربه زیست علمی در حوزه علمیه مشهد و نسل اول دانشگاه تهران آغاز کرد و تا کسب درجه اجتهاد در حوزه علمیه و کسب درجه دکتری در دانشگاه تهران ادامه داد. سپس با تجربه کار قضایی و ثبتی بر منظومه علمی و تجربی خود افزود و پس از آن کارهای سترگ پژوهشی و  آموزشی و بویژه آموزش در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را به انجام رساند و مقام ریاست آن دانشکده را نیز کسب کرد. پس از بازنشستگی نیز در انگلستان به پژوهش و تحقیق ادامه داد و در نهایت با پدید آوردن بیش از 80 اثر علمی در شاخه های مختلف علوم انسانی در توسعه علوم انسانی بالاخص فقه و حقوق مؤثر واقع شد. برای پاسداشت این مجاهدت­های علمی، همایشی با محوریت پژوهش و تحقیق در آثار، اندیشه‌ها و آرای ایشان به همت مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه و با مشارکت بیش از 30 انجمن علمی و دانشکده و پژوهشکده برگزار شد و مقالات متعددی به این همایش واصل گردید که با مشارکت 54 نفر از استادان برجسته فقه و حقوق و فلسفه اسلامی مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت و مقالات منتخب در ویژه نامۀ فصلنامه دانش‌نامه‌های حقوقی به چاپ رسید. علاوه بر آن مقالات مزبور پس از اخذ درجه علمی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نیز با کد 86000-98191 نمایه شد. مقالاتی که برای این شماره نشریه اختصاص یافته است از نظر موضوعی مربوط است به «حقوق عمومی، حقوق کیفری و فلسفه حقوق» عناوین این مقالات به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسندگان در ادامه ذکر می­شود. امید آنکه این پژوهش­ها در توسعه مرزهای دانش حقوق و تولید دانش بومی مؤثر باشد. بعون ا... تعالی