یادداشت دبیر علمی

سخن سردبیر

نویسنده

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

نقش ارزنده دکتر محمدجعفرجعفری لنگرودی در توسعه علمی و افق گشایی در دانش فقه و حقوق  معاصر بی بدیل و مثال زدنی است. وی متولد 1302 است. زندگی علمی را با تجربه زیست علمی در حوزه علمیه مشهد و نسل اول دانشگاه تهران آغاز کرد و تا کسب درجه اجتهاد در حوزه علمیه و کسب درجه دکتری در دانشگاه تهران ادامه داد. سپس با تجربه کار قضایی و ثبتی بر منظومه علمی و تجربی خود افزود و پس از آن کارهای سترگ پژوهشی و  آموزشی و بویژه آموزش در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را به انجام رساند و مقام ریاست آن دانشکده را نیز کسب کرد. پس از بازنشستگی نیز در انگلستان به پژوهش و تحقیق ادامه داد و در نهایت با پدید آوردن بیش از 80 اثر علمی در شاخه های مختلف علوم انسانی در توسعه علوم انسانی بالاخص فقه و حقوق مؤثر واقع شد. برای پاسداشت این مجاهدت­های علمی، همایشی با محوریت پژوهش و تحقیق در آثار، اندیشه ها و آرای ایشان به همت مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه و با مشارکت بیش از 30 انجمن علمی و دانشکده و پژوهشکده برگزار شد و مقالات متعددی به این همایش واصل گردید که با مشارکت 54 نفر از استادان برجسته فقه و حقوق و فلسفه اسلامی مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت و مقالات منتخب در ویژه نامۀ فصلنامه دانش­نامه‌های حقوقی به چاپ رسید. علاوه بر آن مقالات مزبور پس از اخذ درجه علمی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نیز با کد 86000-98191 نمایه شد. مقالاتی که برای این شماره نشریه اختصاص یافته است از نظر موضوعی مربوط است به «فقه و حقوق مدنی» عناوین این مقالات به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسندگان در ادامه ذکر می­شود. امید آنکه این پژوهش­ها در توسعه مرزهای دانش حقوق و تولید دانش بومی مؤثر باشد. بعون ا... تعالی

عنوان مقاله [English]

Scientific Secretary Notes

نویسنده [English]

  • seyed hosein safaey
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran

نقش ارزنده دکتر محمدجعفرجعفری لنگرودی در توسعه علمی و افق گشایی در دانش فقه و حقوق  معاصر بی بدیل و مثال زدنی است. وی متولد 1302 است. زندگی علمی را با تجربه زیست علمی در حوزه علمیه مشهد و نسل اول دانشگاه تهران آغاز کرد و تا کسب درجه اجتهاد در حوزه علمیه و کسب درجه دکتری در دانشگاه تهران ادامه داد. سپس با تجربه کار قضایی و ثبتی بر منظومه علمی و تجربی خود افزود و پس از آن کارهای سترگ پژوهشی و  آموزشی و بویژه آموزش در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را به انجام رساند و مقام ریاست آن دانشکده را نیز کسب کرد. پس از بازنشستگی نیز در انگلستان به پژوهش و تحقیق ادامه داد و در نهایت با پدید آوردن بیش از 80 اثر علمی در شاخه های مختلف علوم انسانی در توسعه علوم انسانی بالاخص فقه و حقوق مؤثر واقع شد. برای پاسداشت این مجاهدت­های علمی، همایشی با محوریت پژوهش و تحقیق در آثار، اندیشه ها و آرای ایشان به همت مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه و با مشارکت بیش از 30 انجمن علمی و دانشکده و پژوهشکده برگزار شد و مقالات متعددی به این همایش واصل گردید که با مشارکت 54 نفر از استادان برجسته فقه و حقوق و فلسفه اسلامی مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت و مقالات منتخب در ویژه نامۀ فصلنامه دانش­نامه‌های حقوقی به چاپ رسید. علاوه بر آن مقالات مزبور پس از اخذ درجه علمی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نیز با کد 86000-98191 نمایه شد. مقالاتی که برای این شماره نشریه اختصاص یافته است از نظر موضوعی مربوط است به «فقه و حقوق مدنی» عناوین این مقالات به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسندگان در ادامه ذکر می­شود. امید آنکه این پژوهش­ها در توسعه مرزهای دانش حقوق و تولید دانش بومی مؤثر باشد. بعون ا... تعالی

 

سیدحسین صفایی

دبیر علمی همایش