ماهیت حقوقی سهام با تأکید بر نظریه‌‌های حق مالکانه (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت مالی گرایش حقوق مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد.

2 دکتری مدیریت مالی گرایش مهندسی مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد.

چکیده

سهام به عنوان یکی از مهم‌‌ترین ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه محسوب می‌‌گردد. مهم‌‌ترین چالش حقوقی در خصوص معاملات سهام، تبیین ماهیت این ورقه بهادار است. نظرات حقوق دانان در باب ماهیت سهام و مباحث مربوط به آن پراکنده است. وجود دیدگاه‌های گوناگون به حق مالکانه سبب گردیده است تا نظریه‌های متفاوتی درباره آن صورت بندی شود. این نظریه‌‌ها اساسا به نحوه انعکاس رابطه سهم مالکیت و واحدهای اقتصادی در حساب‌های حق مالکانه می‌‌پردازند، از مهم ترین نظریه‌های حق مالکانه که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته می‌‌توان به نظریه مالکیت، نظریه شخصیت مستقل، نظریه بنیاد وجوه و نظریه مدیریت اشاره کرد. همه نظریه‌های حق مالکانه می‌‌کوشند تا رابطه مالکان و واحدهای اقتصادی را با حساب‌های حق مالکانه تبیین و پیش بینی کنند، این نظریه‌‌ها همچنین در تفسیر حقوق و سهم قانونی در حساب‌های حق مالکانه فایده‌‌مندند. با این حال هیچ یک از آن‌ها به تنهایی نمی‌‌تواند مبنایی برای تعریف و تفسیر تمام رویدادهای واحدهای اقتصادی به دست دهند.
در حقوق انگلیس، ماهیت حقوقی سهام متأثر از نظریه تعهدات و تقسیم بندی مشهور حقوق عینی و دینی می‌باشد لذا به عنوان یکی از دستاوردهای تحقیق حاضر می‌‌توان به تبیین ماهیت حقوق سهام از منظر عین یا دین بودن با تأکید بر این نظریه‌‌ها اشاره نمود؛ به این صورت که سه نظریه شخصیت مستقل، تئوری وجوه و نظریه فرماندهی به سهام ماهیت دینی می‌‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Legal Nature of Stocks with an Emphasis on the Theories of Ownership Rights (A Comparative Study in Iranian and English law)

نویسندگان [English]

  • parisa khodayari 1
  • mahmood pakbaz kataj 2
1 Ph.D. in financial management- Financial Law, Faculty of Economic, Management and Accounting, Yazd University-Yazd- Iran. (Corresponding Author)
2 Ph.D. in financial management- Financial Engineering, Faculty of Economic, Management and Accounting, Yazd University-Yazd- Iran.
چکیده [English]

 Stocks are considered as one of the most important financing tools in the capital market. Equity may increase by doing profitable activities in a company or it may decrease due to business mistakes of that company. In addition, if a company does not distribute the annual profit from the sale of products or services to the shareholders, the equity of the company will increase. Joint-stock companies are considered one of the important commercial companies from the legal and economic point of view, which play a great role in the economic development of countries. Therefore, according to the effect of such legal institutions in collecting small capitals and reducing the volume of liquidity and pushing it towards production, creation, employment and achieving economic prosperity, governments have never been indifferent to such companies and by establishing regulations to protect the interests of the society. they do. A little reflection on the laws and regulations governing the activities of commercial companies, even in terms of the volume of these regulations, proves this claim well.
The discussion about determining the nature of shares is of fundamental importance not only in terms of the transfer method; Rather, in terms of the method of arresting shares, determining the competent court and the governing law in private and domestic international law, it is also very important. the most important legal challenge regarding stock transactions is to explain the nature of this security. The opinions of jurists are scattered about the nature of stocks and related issues. The existence of different views on property rights has led to the formulation of different theories about it. These theories basically deal with how the relationship between ownership shares and economic units is reflected in property rights accounts. The most important theories of property rights that have been studied in this research are Proprietary Theory, Entity Theory, Fund Theory and Commander Theory. All property rights theories attempt to explain and predict the relationship of owners and entities to property accounts. These theories are also useful in interpreting rights and legal shares in property accounts. However, none of them alone can provide a basis for defining and interpreting all the events of economic units. In English law, the legal nature of stocks is influenced by the theory of obligations and the famous division of objective and religious rights, therefore, as one of the achievements of the present study, we can point to the explanation of the nature of stock rights from the perspective of objectivity or religion by emphasizing these theories in this way; Entity Theory, Fund Theory and Commander Theory give stocks a religious nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stocks
  • Religious rights
  • Objective rights
  • A comparative study
  • England
  • Theories of property rights
اسکینی، ربیعا (1387). حقوق تجارت. جلد سوم، تهران: انتشارات سمت.
آقا‌بیگی‌نصراله‌آبادی، مصطفی و سعیدی، پرویز (1398). مقایسه تئوری وجوه با سایر تئوری‌های حسابداری. مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری، 2(2)، 1-18.
باریکلو، علی‌رضا (1385). ماهیت سهم و بازخرید آن توسط صادرکننده. پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، 1(1)، 14-38.
پویا نسب، امیر (1393). نظریه‌های حق مالکانه. نشریه حسابدار، 10، 22-27.
عیسایی تفرشی، محمد و شعاریان ستاری، ابراهیم (1381). سهم و حقوق ناشی از آن در شرکتهای سهامی. پژوهش حقوق عمومی، 4(7)، 21-49.
جعفری خسروآبادی، نصراله، و شهیدی، سیدمرتضی (1394). بازپژوهی فقهی - حقوقی ماهیت اوراق سهام و قرارداد وا‌گذاری آن. تحقیقات مالی اسلامی،  5(1(پیاپی 9))، 37-64.
دشتی، رحمت (1389). بررسی آثار مترتب بر توثیق سهام در حقوق انگلستان و ایران. بورس اوراق بهادار، 3(10)، 37-53.
ستوده تهرانی، حسن (1375).حقوق تجارت. جلد دوم، تهران: انتشارات دادگستر.
سلطانی، محمد، و اخوان هزاوه، حامده. (1391). ماهیت و قواعد حقوقی توثیق سهام. بورس اوراق بهادار، 5(17)، 141-161.
شباهنگ، رضا (1381). تئوری حسابداری. جلد دوم، تهران: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی.
شریعتی نجف‌آبادی، الهام؛ عیسائی تفرشی، محمد؛ و مرادی، خدیجه (1392). حقوق و اختیارات سهام‌داران در شرکت‌های سهامی (مطالعۀ تطبیقی درحقوق ایران و لبنان). مطالعات حقوق خصوصی، 43(3)، 89-108.
عرفانی، محمود (1374). حقوق تجارت. تهران: موسسه نشر جهاد، جلد دوم.
عیسایی تفرشی، محمد و سکوتی نسیمی، رضا (1383). بیع سهام شرکت‌های سهامی. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 21(2 (پیاپی 41) ویژه نامه حقوق)، 35-58.
غمامی، مجید و ابراهیمی، مریم (1391). ماهیت حقوقی سهام پذیرفته‌شده در بورس. مطالعات حقوق تطبیقی، 3(2)، 127-145.
کاتوزیان، ناصر (1386). حقوق مدنی(اموال و مالکیت). تهران: نشر میزان.