مطالعه تطبیقی استفاده از سازش در اختلافات تجاری بین‌المللی و ظرفیت (جایگاه) قانونی آن در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22034/law.2024.2017107.1278

چکیده

امروزه به‌کارگیری شیوه سازش، به عنوان یکی از روش‌های حل و فصل اختلاف جایگزین دادگاه و داوری، در بسیاری از نقاط جهان در حال گسترش است. علت آن، مزایای متعددی است که این روش در جوهره خود بر رسیدگی با کارایی بالا به اختلافات تجاری دارد. حال پرسش‌هایی که مطرح می‌گردند بدین ترتیب است که آیا در ایران قواعد سازش وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن سؤال پیشین، آیا این قواعد کارآمد می‌باشد؟ و قواعد سازش در قوانین و مقررات سایر نظام‌های حقوقی به چه شکل می‌باشد؟ در مقام پاسخی مختصر بایستی متذکر شد که در کشور ایران، علی‌رغم وجود قواعد قانونی مانند صلح در قانون مدنی و سازش در قانون آیین‌دادرسی مدنی، همچنان سازش به عنوان یک روش حل و فصل اختلاف به بلوغ نرسیده و جایگاه مستقلی در میان سایر روش‌ها پیدا نکرده است. مقاله حاضر بر این مبنا استوار است که احکام سازش در نظام حقوقی حال حاضر ایران، با قواعد سازش همچون قانون نمونه آنسیترال، قواعد اتاق بازرگانی بین‌المللی، دستورالعمل اتحادیه‌اروپا، عهدنامه سنگاپور و یا حتی قانون ملی سنگاپور فاصله قابل توجهی دارد؛ به نحوی که در حال حاضر نمیتوان آن را به عنوان یک روش مستقل و کارآمد در قراردادهای تجاری استفاده نمود. از این ‌روی نگارنده ضمن واکاوی قوانین حاضر در ایران، با نگاهی تطبیقی، کوششی در ارائه چشم‌اندازی جامع از مقررات‌گذاری مطلوب در سازش دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the Use of Conciliation in International Commercial Disputes and Its Legal Capacity (Situation) in Iran

نویسنده [English]

  • Milad Haji Esmaeili
PhD student, Department of Law, Shahid Beheshti, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, the use of conciliation as one of the alternative dispute resolutions (ADR) is expanding in many parts of the world. The reason is behind the numerous advantages that this procedure has in its essence for solving commercial disputes with high efficiency. Now the questions that are raised are as follows: Are there any rules of conciliation in Iran or not? If the previous question is positive, are these rules effective? And what are the rules of conciliation in the laws and regulations of other legal systems? As a brief answer, it should be noted that in Iran, despite the existence of legal rules such as conciliation in the civil law and mediation in the civil procedure law, still conciliation as a dispute resolution method has not reached maturity and has not found an independent position among other procedure. This article is based on the premise that the rules of conciliation in the current legal system of Iran are significantly different from the rules of conciliation such as the UNCITRAL model law, the rules of the International Chamber of Commerce, the directives of the European Union, the Singapore Convention or even the national law of Singapore; In such a way that currently it cannot be used as an independent and efficient method in commercial contracts.
Therefore, while analyzing the current laws in Iran, with a comparative perspective, the author tries to provide a comprehensive vision of effective regulations in conciliation. Although the principle is on confidential proceedings in the conciliation method, exceptions should also be made. According to the directive of the European Union, the principle of confidentiality is maintained and no person, including the mediator, has the right to disclose the resulting documents except: (a) in cases where this is necessary for the essential considerations of public order of the relevant member state, especially when for it is necessary to ensure the protection of the best interests of children or to prevent harm to the physical or mental integrity of a person; or (b) in cases where disclosure of the content of the agreement resulting from the mediation is necessary for the purpose of implementing or enforcing that agreement. The result of this paper revealed that, Another measure that needs to be fully anticipated is the issue of not being able to refer to the documents and evidence presented by the parties in other proceedings, and this issue originates from the main philosophy of compromise; As it was said, sometimes the parties consider compromise as a method of resolving their dispute, when condemning the other party is not their main goal, and in most cases they want to continue their business relationship with him. In principle, in order to obtain the satisfaction of the other party, they may waive some of their indisputable rights, or accept some of the violations of their obligations, or present reasons and documents to their detriment, so that they can show their goodwill to the other party.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alternative dispute resolution (ADR)
  • Commercial disputes
  • Conciliation
  • Mediation
  • settlement of agreement
احمدوند، خلیل­الله، مقامی، رستم (1400). بررسی تطبیقی نهاد سازش در حقوق ایران و مصر. فصلنامه بین­المللی قانون یار، 17، 157-181.
اسدی نژاد، سیدمحمد (1391). اصل استقلال و بی‌طرفی در داوری تجاری بین‌المللی. دانش و پژوهش حقوقی، 1(2)، 1-24.‎
افتخار جهرمی، گودرز و السان، مصطفی (1393). آیین دادرسی مدنی. تهران: انتشارات دور اندیشان، چاپ اول.
درویشی هویدا، یوسف (1390). مطالعه‌ای بر میانجی‌گری به عنوان روش دوستانه حل و فصل اختلافات. مطالعات حقوق خصوصی، 41(4)، 121-137.
طهرانچیان، پرستو (1397). شورای حل اختلاف (سازش داوری و حقوق شهروندی). تهران: نشر ساکو، چاپ اول.
شیروی، عبدالحسین (1391). حقوق تجارت بین­الملل. تهران: سمت.
شیروی، عبدالحسین (1385). بررسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص اصلاحگری بین‌المللی. اندیشه‌های حقوقی، 4(10)، 45-73.
عالی پناه، علیرضا و زیار، محسن (1396). بررسی تطبیقی نهاد سازش در حقوق ایران و حقوق تجارت بین‌الملل. آموزه‌های حقوقی گواه، 3(2)، 63-96.‎
مجدآبادی فراهانی، فرزانه و اصغری، سمیرا (1401). واکاوی عقد صلح در پرتو قوانین و مقررات مالیاتی. پژوهشنامه مالیات، 53(30)، 123-143.
منصوری، محمد، الشریف، محمد مهدی و طباطبایی، سید محمد صادق (1401). تأملی در نسبت عقود غیرمعین و عقد صلح. پژوهش حقوق خصوصی، 11(40)، 129-165.
موسوی خمینی، سیدروح­الله (1434 ه.ق)، تحریر الوسیله، جلد اول، قم: موسسه مطبوعات دارالعلم.
نایینی، محمدحسین (1373 ه.ق)، منیه­الطالب فی حاشیه المکاسب، جلد اول، تهران: المکتبه المحمدیه.
نیکبخت، حمیدرضا و ادیب، علی اکبر (1395). اصلاحگری و میانجی‌گری به عنوان جایگزین روش‌های سنتی حل اختلافات مدنی- تجاری» (امکان بکارگیری آنها در صنعت نفت). فصلنامه تحقیقات حقوقی، , 20(78)، 57-81.