اعضای هیات تحریریه

سردبیر

سید حسین صفایی

حقوق خصوصی استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

shsafaeiut.ac.ir

مدیر مسئول

محمد درویش زاده

حقوق و فقه قاضی پیشین دیوانعالی کشور و رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران

darvishzadehlawpedia.ir

اعضای هیات تحریریه

محمد آشوری

حقوق جزا استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

m-ashourisrbiau-ac.ir

محمد علی اردبیلی

حقوق جزا و جرم‌شناسی استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

m-ardebilisbu.ir
09121385792

گودرز افتخار جهرمی

حقوق خصوصی استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

g_eftekharsbu.ac.ir

محمد مهدی الشریف

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه اصفهان

alshrif46yahoo.com
09131131259

محمد جعفر حبیب زاده

حقوق جزا استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

habibzammodares.ac.ir

محمد درویش زاده

حقوق و فقه قاضی پیشین دیوانعالی کشور و دانشیار و رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران

darvishzadehlawpedia.ir

محمد جواد جاوید

حقوق عمومی استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

jjavidut.ac.ir

حبیب‌اله رحیمی

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی علامه طباطبائی

rahimiatu.ac.ir

سعید حبیبا

حقوق خصوصی استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

habibaut.ac.ir

محمد راسخ

حقوق عمومی استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

m_rasekhsbu.ac.ir

محمد جواد شریعت باقری

حقوق بین‌الملل دانشیار و رئیس پیشین دانشگاه علوم قضائی

shariat.bagheriyahoo.com

عباس شیخ الاسلامی

حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

sheikholeslamimashdiau.ac.ir
09153013364

سید حسین صفایی

حقوق خصوصی استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

shsafaeiut.ac.ir

اصغر عربیان

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

a.arabian42yahoo.com
9124663060

عباس کریمی

حقوق خصوصی استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

abkarimiut.ac.ir

حمید گوینده

حقوق جزا مدیرکل سابق حقوقی اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه

hegafo3yahoo.com

محسن محبی

حقوق بین‌الملل استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

sd.mohebigmail.com

سید مصطفی محقق داماد

حقوق خصوصی استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

mdamadme.com

حسین مهرپور

حقوق خصوصی استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

h-mehrpoursbu.ac.ir

علی مهاجری

حقوق خصوصی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

dr.mohajeriyahoo.com
09121595584

اعضای هیات تحریریه بین المللی

سید حسام الدین سید اصفهانی

حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار دپارتمان جامعه شناسی و جرم شناسی دانشگاه مونکتون- کانادا

hesam.esfahaniumoncton.ca

فرشاد قدوسی

حقوق تجارت دانشیار دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، نورتریج

farshad.ghodoosicsun.edu

یوسف عناد زمیل العیدی

استادتمام جامعه شناسی حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه دولتی واسط، عراق

dryousifinadgmail.com

مدیر داخلی

محمد هادی جواهرکلام

حقوق خصوصی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه

dr.javaherkalamyahoo.com

ویراستار انگلیسی

احمد بیگی حبیب آبادی

حقوق خصوصی و ترجمه متون تخصصی حقوقی قاضی دادگستری و مشاور رئیس قوه قضائیه

beygiahyahoo.com

ویراستار ادبی

محمد تمدن

ادبیات فارسی مدرس دانشکده ادبیات دانشگاه آراد اسلامی

infolawmagazine.ir
09352138003