اعضای هیات تحریریه

سردبیر

سید حسین صفایی

حقوق خصوصی استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

shsafaeiut.ac.ir

مدیر مسئول

محمد درویش زاده

حقوق و فقه قاضی پیشین دیوانعالی کشور و رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران

darvishzadehlawpedia.ir

اعضای هیات تحریریه

محمد آشوری

حقوق جزا استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

m-ashourisrbiau-ac.ir

محمد علی اردبیلی

حقوق جزا و جرم‌شناسی استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

m-ardebilisbu.ir
09121385792

گودرز افتخار جهرمی

حقوق خصوصی استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

g_eftekharsbu.ac.ir

محمد مهدی الشریف

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه اصفهان

alshrif46yahoo.com
09131131259

محمد جعفر حبیب زاده

حقوق جزا استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

habibzammodares.ac.ir

محمد درویش زاده

حقوق و فقه قاضی پیشین دیوانعالی کشور و دانشیار و رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران

darvishzadehlawpedia.ir

محمد جواد جاوید

حقوق عمومی استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

jjavidut.ac.ir

حبیب‌اله رحیمی

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی علامه طباطبائی

rahimiatu.ac.ir

سعید حبیبا

حقوق خصوصی استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

habibaut.ac.ir

محمد راسخ

حقوق عمومی استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

m_rasekhsbu.ac.ir

محمد جواد شریعت باقری

حقوق بین‌الملل دانشیار و رئیس پیشین دانشگاه علوم قضائی

shariat.bagheriyahoo.com

عباس شیخ الاسلامی

حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

sheikholeslamimashdiau.ac.ir
09153013364

سید حسین صفایی

حقوق خصوصی استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

shsafaeiut.ac.ir

اصغر عربیان

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

a.arabian42yahoo.com
9124663060

عباس کریمی

حقوق خصوصی استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

abkarimiut.ac.ir

حمید گوینده

حقوق جزا مدیرکل سابق حقوقی اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه

hegafo3yahoo.com

محسن محبی

حقوق بین‌الملل استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

sd.mohebigmail.com

سید مصطفی محقق داماد

حقوق خصوصی استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

mdamadme.com

حسین مهرپور

حقوق خصوصی استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

h-mehrpoursbu.ac.ir

علی مهاجری

حقوق خصوصی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

dr.mohajeriyahoo.com
09121595584

مدیر داخلی

محمد هادی جواهرکلام

حقوق خصوصی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه

dr.javaherkalamyahoo.com

ویراستار انگلیسی

احمد بیگی حبیب آبادی

حقوق خصوصی و ترجمه متون تخصصی حقوقی قاضی دادگستری و مشاور رئیس قوه قضائیه

beygiahyahoo.com

ویراستار ادبی

محمد تمدن

ادبیات فارسی مدرس دانشکده ادبیات دانشگاه آراد اسلامی

infolawmagazine.ir
09352138003