دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، آذر 1400، صفحه 1-158