دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، مهر 1399، صفحه 1-247