دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، دی 1399، صفحه 1-260 
تعارض گواهان در شهادت بر شهادت با تکیه بر بنیادهای فقه اسلامی

صفحه 150-177

10.22034/law.2021.520883.1012

علی کشاورز؛ علیرضا عسگری؛ احسان سلطانیان نژاد؛ اکرم دارابی