دوره و شماره: دوره 6، شماره 18، خرداد 1402، صفحه 172-1